حمایت های قانونی

“حمایت های قانونی”

شرکت دیدا دژ در موضوعات زیر از پشتیبانی حقوقی و قانونی مربوط به فعالیت های خود برخوردار است و در همه حال نسبت به حفظ و صیانت از حقوق و منافع اقتصادی و معنوی خود استوار و مصمم خواهد بود .

ثبت اختراع : مدیران این شرکت اقدام به دریافت گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پشتیبانی ۲۰ ساله نموده است و تکنولوژی مربوط به ساخت و تولید بتن سنگ خود را به ثبت رسانده است.

ثبت علامت : شرکت دیدا دژ به جهت حفظ منافع حال و آینده خود اقدام به دریافت گواهی نامه ثبت علامت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مربوط به قوه قضائیه ) به پشتیبانی ۱۰ ساله نموده و علامت مورد نظر شرکت را به ثبت رسانده است.

مراتب جهت احترام به حقوق شرکت و حفظ حریم ها اعلام می گردد.

پاسخ دهید