اخبار

عنوان : چاپ دو صفحه مقاله در خصوص فناوری نوین “بتن سنگ ” در نشریه اطلاعات و آموزش معماری پرهون – سال اول/ شماره ۲- صفحه ۵۴ و ۵۵ در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۳

تاریخ خبر :۱۳۹۳/۷/۱

Parhoon

Artikle in Jpec

پاسخ دهید