المان های کناری و فوقانی پنجره (Window Surrounds/ Header):

المان های کناری و فوقانی پنجره    (Window Surrounds/ Header):

المان های عمودی پنجره ( Window surround) به عنوان یک عضو پیوسته با المان های window sill و یا پیرامون درب ها ( درگاه ها ) مورد استفاده قرارمی گیرند . این المان ها در واقع پس از اتصال و یکپارچه شدن با سایر المان های پنجره تشکیل یک پنجره شیک را می دهند و باعث بزرگ تر به نظر رسیدن ساختمان می شوند . حفره های مهاری در وسط قسمت های انتهایی تعبیه می شوند .
این قطعات به رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها تولید می گردد .

پاسخ دهید