انواع سنگ / پله Select Stone) / Stairs) :

انواع  سنگ / پله     Select Stone)  / Stairs) :

انواع سنگ های Cast stone ، که به صورت مکعب مستطیل و بلوک مانند تولید می شوند که قطعاتی با صرفه اقتصادی خواهند بود . یک وجه از این قطعات به صورت نقش دار و قابل استفاده در نما خواهد بود که به صورت مصالح بنایی قابل استفاده در ساختمان هستند.این قطعات از مصالح دیگری که دارای کیفیت بالا و منطبق با استاندارد هستند ، مانند سنگ آهک ، سنگ مرمر و کوارتز نیز تهیه می شوند .
انواع قطعات تولید شده با روش Cast stone دارای نمایی بسیار شبیه به سنگ می باشند که دارای سطح رویه با تراکم بالا و گوشه هایی با استحکام بالا می باشند . این قطعات در به دوره زمانی زیادی با بخار عمل آوری شده و پس از آن امکان استفاده از آن ها به صورت قطعات کمپوزیت و یا حتی به عنوان مصالح بنایی در سیستم های دیوار باربر قابل استفاده خواهند بود .همینطور یکی دیگر از انواع این قطعات ، المان های پله هستند که به عنوان یکی دیگر از قطعات تولید شده با روش Cast Stone دارای کاربرد زیادی در ساختمان می باشد .

پاسخ دهید