بلوک آدرس – (Address Blocks) :

بلوک آدرس – (Address Blocks) :

این قطعات شامل قطعات مکعب مستطیلی هستند که بر روی آنها شماره هایی تعبیه می شود .کاربرد این قطعات در شناسایی واحد مسکونی مربوطه و محل نصب آنها در قسمت بیرونی ساختمان و در اصل به عنوان پلاک در محوطه ساختمان با اندازه های مختلف ساخته و ارائه می شود.

پاسخ دهید