کلاهک پایه – پایه میانی ( Pier Cap – Pier Base) :

کلاهک پایه – پایه میانی ( Pier Cap – Pier Base) :

Pier Cap ها قطعاتی هستند که در سیستم balustrade از آنها (در مدل های مختلفی) استفاده می شوند. این قطعات در واقع در روی قطعات Pier ها و یا newel post ها قرار می گیرند . بسته به اینکه Pier Cap ها در کجا قرار گرفته باشند به مدل های گوشه ای ، میانی و پایانی تقسیم بندی می شوند. نوع Pier Cap های انتخابی بایستی با نوع cap rail ها ( رویه نرده ها) همخوانی و تناسب داشته باشد.
قطعات مکعب مستطیلی با سطح مقطع مستطیلی و یا ذوذنقه ای با طراحی ساده تر به نام Pier Base وجود دارد که در زیر قطعات Pier ها و یا newel post ها قرار می گیرند .گرفته و با ترکیب قطعات فوق الذکر تشکیل مجموعه کاملی را می دهند .

پاسخ دهید