رویه (Cap Rail):

رویه    (Cap Rail):

Cap Rail ها المان هایی به طول های استاندارد ۱۲۰ سانتیمتر هستند که در واقع به عنوان عضو رویی و به عنوان سطح تمام شده کار صراحی ها -Baluster – (دستگیره ) نصب می شوند .طول این المان ها نیز براساس سفارش نیز قابل تغییر است. قبل از تولید محصول فاصله های بین المان های زیرین  صراحی  (۸  اینچ – معادل ۲۰٫۳۲ سانتیمتر) در نظر گرفته می شود ولی در صورتی که از این المان تنها برای محوطه سازی استفاده شود نیازی به تعبیه این فاصله ها نیست.
این محصول با رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها بنا به سفارش تولید می گردد.

پاسخ دهید