ستون نما (Pilasters) :

ستون نما    (Pilasters) :

قطعات Pilaster قطعات معماری چهار گوشه ای هستند که به لحاظ معماری مانند یک ستون و به صورت قائم قرار می گیرند. اندازه ضخامت این المان ها به مقدار یک سوم اندازه عرض آنها و یا کمتر می باشد.در رویPilaster ها حفره های مهاری خاصی در ارتفاع ۲۳۰ سانتیمتری از کف تعبیه می شوند. در صورت نیاز به ارتفاع کمتر سایزهای استاندارد از قسمت تحتانی کوتاه می شوند.
این محصولات به رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها تولید می گردد .

پاسخ دهید