سر درب (Crossheads) :

سر درب    (Crossheads) :

سر درب ها (Crossheads) به عنوان المان های قابل استفاده در بازشوها نظیر انواع درب با ضخامت های متفاوت در دو مدل  تولید می شوند .هر مدل نیز بسته به نوع درب در سه حالت چپ ، راست، مستقیم ، با طول های ۱۲۰ سانتیمتر عرضه می شوند .در درب های استاندارد با سایزهای مشخص از قطعات یکپارچه استفاده می شود که شامل گوشه در طرفین قطعه است. از سردرب ها (Crossheads) می توان همچنین به عنوان جایگزین گچ بری بالای دیوار و زیر سقف ها به صورت طولی با استفاده از قالب های مخصوص استفاده کرد.

پاسخ دهید