سنگ سر طاق – سنگ تاج طاق (Keystones):

سنگ سر طاق –  سنگ تاج طاق    (Keystones):

المان های Keystone ، قطعاتی هستند که جهت نگه داشتن قطعات قوسی سنگی در محل خود و در بالای باز شوها طراحی می شوند .امروزه Keystone ( سنگ تاج طاق ) به عنوان قطعات تزئینی در بالای هرگونه طاق ، درب و پنجره و غیره استفاده می شوند. این قطعات بوسیله قطعات آجر در طول المان jack arch نصب می شوند و قابلیت هماهنگ شدن با اندازه های مختلف آجر از نقطه نظر ارتفاع و درزها برای ملات را دارا می باشند.
این محصولات به رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و حالت های مختلف آنها بنا به سفارش تولید می گردد.

پاسخ دهید