قطعات مبنا برای قرار گرفتن هر نوع قطعه در روی آن – (Base Rails) :

قطعات مبنا برای قرار گرفتن هر نوع قطعه در روی آن – (Base Rails) :

Base Rail ها المان های تقریبا مکعب مستطیلی و به طول های استاندارد ۱۲۰سانتیمتر هستند که در واقع نشیمنگاه المان های Baluster هستند که این مقدار بسته به نیاز قابل تغییر است. در صورتی که تنها نصب Baluster در روی Base Rail مورد نظر باشد می بایست فضاهای تعبیه شده در Baluster ها ( معادل ۸ اینچ – معادل ۲۰٫۳۲ سانتیمتر ) در نظر گرفته شود . ولی در صورتی که از این المان تنها برای محوطه سازی استفاده شود نیازی به تعبیه این فضاهای خالی نیست . این محصول با رنگ های سفید ، خاکستری ، رنگ طبیعی محصول ، قهوه ای روشن ، زرد ، خاکستری مایل به قهوه ای ، قرمز مایل به قهوه ای و به اشکال مختلف تولید می شوند.

پاسخ دهید